0948 299 441                    obchod@exprespeciatky.sk

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodnej spoločnosti AL-MI, s. r. o., Železničná 13, 080 06 Prešov


Tento dokument a ustanovenia v ňom obsiahnuté tvoria všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“) zmluvného právneho vzťahu medzi obchodnou spoločnosťou AL-MI, s.r.o. zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 32296/P, IČO : 46 089 152 (ďalej aj „spoločnosť“ a/alebo „predávajúci“) ako predávajúcim a kupujúcim, ktorým môže byť podnikate (1) a/alebo nepodnikateľ/fyzická osoba (2) (ďalej aj „klient“).


S odkazom na ustanovenie § 273 Obchodného zákonníka možno časť obsahu zmluvy určiť aj odkazom na všeobecné obchodné podmienky. Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvný vzťah medzi spoločnosťou a klientom, pokiaľ zmluva neupravuje inak.


Právne vzťahy spoločnosti a podnikateľa sú upravené zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Právne vzťahy spoločnosti a nepodnikateľa sa spravujú Občianskym zákonníkom a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


I. Zmluvný vzťah

Zmluvou na účely týchto VOP sa rozumie záväzkový právny vzťah, ktorý vzniká zadaním objednávky klienta a prijatím tejto objednávky spoločnosťou. Zmluvou teda je aj zmluva medzi predávajúcim a klientom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti týchto zmluvných strán, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu alebo faxu. Klient odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, a že súhlasí s ich obsahom, v znení účinnom v momente odoslania objednávky. Prijatie objednávky ako návrhu na uzavretie zmluvy spoločnosť potvrdí informatívnym emailom, v prílohe ktorého budú zaslané aj VOP. Prijatie objednávky musí obsahovať parametre tovaru/služby objednaného klientom. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť prijatie objednávky v prípade jej neurčitosti a/alebo nedostatočne prejavenej vôle a/alebo absencie vážnosti prejavenej vôli v objednávke. Vznikom zmluvy vzniká záväzok spoločnosti dodať tovar a/alebo službu (ďalej aj spoločne „tovar“) a záväzok klienta na úhradu kúpnej ceny. Zadanie objednávky znamená jej odoslanie klientom /e-mailom, cez webový portál spoločnosti, objednávka v kamennej prevádzke spoločnosti/.


označenie spoločnosti

AL-MI s.r.o.

Železničná 13, 080 06 Prešov

IČO: 46 089 152 IČ DPH: SK 2023241748

e-mail: info@al-mi.sk

telefón 0948 299 441


II. Cena

Všetky ceny sú zmluvné ceny. Cena je cenou bez dane z pridanej hodnoty a ďalších poplatkov. Cenou je cena, ktorá bola aktuálna v momente zaslania objednávky.


III. Platobné podmienky

Spoločnosť ponúka nasledovné možnosti úhrady klientom:


1. Úhrada zálohovej faktúry v hodnote celej sumy pri objednávkach nad 100 eur bez dph, v prípade využitia tejto možnosti zákazník získa zľavu vo výške 3%.

(1) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka

(2) § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka


2. Úhrada zálohovej faktúry v hodnote 50% z celkovej sumy pri objednávkach nad 100 eur bez dph, doplatok zostávajúcich 50% pri odovzdaní zákazky. V prípade nových zákazníkov platí pravidlo, že prvé 3 objednávky sú splatné v zmysle bodu 1 alebo 2.


3. Úhrada v hotovosti (3) na adrese sídla spoločnosti, AL-MI, s.r.o. Železničná 13, 08006 Prešov

4. Platba na dobierku, v prípade objednávok do výšky 50 eur s dph, zasielame všetok tovar automaticky na dobierku.

5. Platba online platobnou kartou (CARDPAY TATRABANKA - pre elektronické obchody)

6. Úhrada na faktúru, stáli zákazníci (4-tá a každá ďalšia objednávka uhradená riadne a včas v lehote splatnosti), štandartná doba splatnosti je 14 dní.

7. V prípade zhoršenia platobnej disciplíny stálych zákazníkov, t.z. neskoré alebo neúplné úhrady faktúr, si predávajúci vyhradzuje právo na úhradu ďalších objednávok v hotovosti alebo formou zálohovej faktúry.

Tovar je vlastníctvom spoločnosti do momentu úhrady jeho ceny riadne a včas.


IV. Termín a miesto plnenia

Termín a miesto plnenia dohodnú predávajúci a kupujúci vždy ad hoc, teda konkrétne pre každú objednávku. Spoločnosť môže zaslať tovar použitím poštových, prepravných alebo zasielateľských služieb. Klient berie na vedomie, že termín dodania v tomto prípade závisí od podmienok ním zvolenej služby. Klient sa stane vlastníkom tovaru /diela alebo služby/ až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Predávajúci je povinný zaslať s tovarom aj doklady, ktoré sa k veci vzťahujú. Pri zaslaní tovaru je predávajúci povinný tovar zabaliť podľa bežných zvyklostí. Klient vyjadruje predávajúcemu potvrdením objednávky súhlas pre vyhotovenie fotografií z produktov ktoré si u predávajúceho objednal. Predávajúci je oprávnený použiť ďalej tieto fotografie výlučne za účelom vlastných marketinkových aktivít. (web, letáky, brožúry, facebook a iné...)


V. Náležitosť objednávky

Presná identifikácia klienta/podnikateľa – obchodné meno, adresa, IČO, IČ DPH, označenie osoby vybavujúcej objednávku, telefónne číslo, e-mail. Presná identifikácia klienta/nepodnikateľa – meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mail Presný popis objednávky – upresnenie: názov, veľkosť, počet, použitý materiál, adresa dodania, prípadne grafické alebo výkresové prílohy, spolu s cenou tovaru a/alebo služby. Požadovaný čas dodania.

Klient tovar alebo službu objednáva prostredníctvom elektronického obchodu www.exprespeciatky.sk, www.onlinetricka.sk , e-mailom na adresu info@al-mi.sk alebo telefonicky 00421 948 299 441 alebo 00421 948 239 922.


VI. Zmena/odstúpenie od zmluvy

Nepodnikateľ je oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy, pričom môže pri uplatnení tohto práva použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je súčasťou VOP. Nepodnikateľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a/alebo uzavretia zmluvy. Lehota uplynie dňom, ktorý nastane neskôr. Podnikateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy pri porušení zmluvy zo strany spoločnosti.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy klient informuje o jeho rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným písomným vyhlásením (listom zaslaným poštou a/alebo e-mailom) na adresu spoločnosti. Na tento účel môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je odoslané pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy spoločnosť vráti klientovi všetky platby, ktoré boli uhradené v súvislosti so zmluvným vzťahom, najmä kúpnu cenu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si klient zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia. Platby budú vrátené najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký klient zvolil pri jeho platbe(ách).


(3) pri zachovaní limitu podľa zákona č. 394/2012 Z.z. o obmedzení pladieb v hotovosti   


Platba za tovar Vám bude vrátená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť /podľa toho, čo nastane skôr/.

Ak klient odstúpi od zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru.


Klient nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je


a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s jeho výslovným súhlasom a tento vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,


b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného klienta,


c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochran‘ý obal bol po dodaní porušený,


VII. Reklamácia a záruka

Zodpovednosť za vady tovaru sa v prípade právneho vzťahu s podnikateľom riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie vo vzťahu s nepodnikateľom v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.


Pri všetkých tovaroch/službách je záručná doba 24 mesiacov, ak právne predpisy SR alebo osobitná povaha tovaru /služby neustanovujú kratšiu dobu. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Na osobitnú povahu tovaru / služby/ predávajúci upozorní kupujúceho v potvrdení objednávky. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté v súvislosti s bežným opotrebením, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania, pri živelných katastrofách, neodbornou alebo nesprávnou montážou či inštaláciou alebo uskladnením.


Klient je povinný skontrolovať si grafický náhľad odoslaný predávajúcim pred samotným potvrdením objednávky. Potvrdením objednávky vyjadruje súhlas so zaslaným grafickým náhľadom a nesie zodpovednosť za spôsobenú škodu v prípade že po vyhotovení objednávky bude mať klient výhrady k grafickému spracovaniu či gramatickej úprave.


Predávajúci si vyhradzuje právo neposkytnúť záruku na potlač, popísanie prípadne iné spôsoby označenia (ďalej len “potlač”) reklamných predmetov a materiálov (ďalej len “materiál”) za predpokladu, že kupujúci dodá vlastný materiál o čom ho ústne informuje pri prevzatí objednávky. Hlavným dôvodom neposkytnutia záruky na životnosť potlače prípadné znehodnotenie popisovaného materiálu za predpokladu spracovania dodaného materiálu kupujúcim je skutočnosť že k tomu aby predávajúci bol schopný dodať kupujúcemu materiál v požadovanej kvalite je nevyhnutné dodať vždy 1ks akéhokoľvek materiálu navyše za účelom vyhotovenia tlačových alebo iných skúšok (ďalej len “skúška”), pri ktorých má predávajúci priestor pre výber najvhodnejšej technológie a jej nastavení pre každý typ dodaného materiálu.


V prípade, že kupujúci dodá k potlači iba 1ks materiálu preberá zodpovednosť z predávajúceho na svoju osobu za prípadené poškodenie alebo úplné znehodnotenie tovaru z dôvodu, že predávajúci nemal možnosť vykonania skúšky.


Za týchto okolností predávajúci neposkytne kupujúcemu žiadne finančné plnenie v dôsledku vzniku prípadnej škody či úplného znehodnotenia dodaného tovaru. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne predložením tovaru alebo odoslaním tovaru predávajúcemu. Kupujúci je povinný uviesť vady tovaru.


Spoločnosť pri vybavovaní reklamácie postupuje v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskym zákonníkom, pokiaľ ide o nepodnikateľa, a Obchodným zákonníkom, ak ide o zmluvný vzťah s podnikateľom. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva  prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.


Predávajúci vydá klientovi potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená a čo je jej obsahom, bez zbytočného odkladu po prijatí reklamácie. Predávajúci po vybavení veci oboznámi klienta so spôsobom vybavenia reklamácie, vrátane eventuálneho zamietnutia reklamácie. Klient má právo na úhradu nevyhnutných nákladov vzniknutých s uplatnením zodpovednosti za vady výrobku alebo služby.


Ak si kupujúci neprevezme vec ani do 30 dní po vybavení reklamácie alebo do 30 dní od dňa opakovaného doručovania tovaru kupujúcemu alebo si ho neprevezme v rovnakej lehote od odoslania výzvy predávajúceho po ukončení reklamačného konania na kontaktnú adresu poskytnutú kupujúcim, predávajúci je v súlade s právnymi predpismi oprávnený požadovať od kupujúceho plnenie vo výške 1,00 € za každý deň uskladnenia.


VIII. Ochrana údajov a cookies

Prevádzkovateľ internetového obchodu AL-MI, s.r.o. so sídlom Železničná ul. č. 13, 080 06 Prešov, spracúva a uchováva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.Všetky údaje našich klientov sú zabezpečené proti zneužitiu, nakoľko sú uchovávané na serveroch vyhradených iba pre spoločnosť AL-MI, s.r.o. Servery nie sú pripojené do verejnej internetovej siete, takže nemôže dôjsť k ich neoprávnenému získaniu Vašich osobných údajov treťou stranou.Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej objednávky, právnym základom je zmluva resp. predzmluvné vzťahy a teda nepotrebujeme Váš osobitný súhlas. V prípade, ak nám udelíte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov za iným účelom ako je dodanie tovaru alebo služby na základe Vašej objednávky, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.


Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe považujeme za úplne dôverné a v nutnom prípade budú poskytnuté tretím stranám, ktoré zabezpečuju prepravu tovaru t.j. Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica, Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7 821 04 Bratislava a osobe zodpovej za vedenie účtovníctva t.j. Ing. Marta Sčureková, Jána Hollého 5897/12 08001 Prešov, vrátane plnenia našich zákonných povinností voči štátnym orgánom (napr. daňový úrad, orgány činné v trestnom konaní a pod.). Vaše osobné údaje nepoužívame na profilovanie ani automatické rozhodovanie. V prípade poskytnutia Vašich osobných údajov tretej strane, je pre nás dôležité overiť si a mať garantované, že s Vašimi osobnými údajmi bude nakladaná v súlade so zákonom a v rozsahu a spôsobom, ktorý Vám garantujeme my sami. Osobné údaje budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky, prípadne na priamy marketing.


Máte právo kedykoľvek požiadať o poskytnutie informácie o tom, aké Vaše osobné údaje spracúvame, a my Vám v lehote maximálne 30 dní odo dňa doručenia Vašej žiadosti odpovieme. Svoje žiadosti môžete zasielať na adresu: info@al-mi.sk


Máte právo kedykoľvek nás požiadať o zmenu Vašich osobných údajov, o opravu v prípade ak osobné údaje vedieme nesprávne. Opravu a/alebo zmenu Vašich osobných údajov uskutočníme bezodkladne.


Osobné údaje budú uchovávané po dobu maximálne 10 rokov, v súlade so zákonom o účtovníctve, daňovými zákonmi a pod. Následne budú zlikvidované. V prípade zaslanej cenovej ponuky, ktorú sme nerealizovali, alebo akýchkoľvek iných osobných údajov získaných na základe Vašich otázok, ak sme nakoniec žiadnu službu alebo tovar pre Vás neposkytovali, tieto budú vymazané do konca roka, v ktorom boli nami spracované.


V prípade, ak nesúhlasíte s našim stanoviskom ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov na základe Vašej požiadavky, alebo máte pocit, že Vaše osobné údaje nie sú spracovávané zákonným spôsobom môžete sa so svojím podnetom obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava alebo na adrese: statny.dozor@pdp.gov.sk 


Uprednostníme, ak sa vždy najskôr obrátite na nás na adrese sídla našej spoločnosti ( uvedenej v úvode ) alebo na e-mail:info@al-mi.sk a sme presvedčení, že akýkoľvek podnet bude vybavený na základe nášho skúmania s ohľadom na garantovanie Vašich práva na ochranu súkromia a osobných údajov. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.


Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.


Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení.


Ako kontrolovať súbory cookie ?

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.


Ako odmietnuť používanie súborov cookie ?

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení. Na našich webových stránkach alebo súvisiacich subdoménach môžu byť používané technické súbory cookie alebo súbory cookie tretích strán. Ale v každom prípade ich môžete spravovať, t.j. môžete požiadať o všeobecné zakázanie alebo vymazanie súborov cookie vykonaním zmeny v nastaveniach Vášho webového prehliadača. Takýto zákaz však môže spomaliť alebo zablokovať niektoré časti tejto stránky. Nastavenia súvisiace so správou alebo zakázaním súborov cookie sa môžu zmeniť v závislosti od používaného internetového prehliadača. Pokiaľ chcete získať viac informácií o spôsoboch, akými tieto činnosti môžete vykonať, potom vám odporúčame, aby ste si prečítali návod k Vášmu konkrétnemu zariadeniu alebo časť „Pomoc“, ktorá sa týka Vášho konkrétneho webového prehliadača.Súbory cookies môžete odmietnuť alebo v prípade potreby vymazať prípadne môžete navštíviť webovú stránku www.AllAboutCookies.org.


Nižšie uvádzame odkazy, pomocou ktorých môžete spravovať alebo blokovať súbory cookie v rámci najbežnejšie používaných webových prehliadačov:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage- cookies

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

Opera: http://help.opera.com/opera/Windows/2393/sk/controlPages.html#manageCookies

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=cs_CZ 


Pamätajte, že ak odmietnete používanie súborov cookies budete môcť aj naďalej navštevovať naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte, že do Vášho zariadenia môžeme umiestniť jednotlivé súbory cookies.V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom zverejenených kontaktov.


V Prešove dňa : 1.1.2016                                                                                                                                                      S úctou Juraj Mihál - konateľ AL-MI, s.r.o.