Reklamácia

Aj napriek tomu, že náš internetový obchod predáva len kvalitné výrobky od starostlivo vyberaných výrobcov, môže sa na dodanom výrobku vyskytnúť nejaký problém. V prípade, že so zakúpeným tovarom kupujúci nie je spokojný, má právo na odstúpenie od zmluvy (kúpy) do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci doručí tovar spolu s faktúrou poštou alebo osobne na adresu predajcu. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy (kúpy) len ak je tovar vrátený kompletný a nepoškodený, v pôvodnom a neznehodnotenom obale, s kompletnou dokumentáciou priloženou k tovaru. Predajca vráti kupujúcemu peniaze do 15 dní odo dňa doručenia takto vráteného tovaru.


Na zakúpený tovar sa vzťahuje 3-ročná záručná lehota, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom. K uplatneniu záruky je potrebné predložiť faktúru („Doklad o kúpe“ si kupujúci ponecháva ako záručný list).


V prípade reklamácie, kupujúci zašle predajcovi reklamovaný tovar. Predajca zásielky posielané kupujúcim na náklady predajcu nepreberá,  a za chyby, ktoré urobil zákazník pri zadávaní objednávky nezodpovedá.


Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho, alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.


Dňom doručenia reklamovaného tovaru (prijatie zásielky predajca potvrdí e-mailom) začína plynúť 30 dňová reklamačná doba, o spôsobe jej vybavenia bude kupujúci informovaný. V prípade oprávnenej reklamácie – predajca zabezpečí odstránenie chyby na výrobku na svoje náklady. Pokiaľ odstránenie chyby nie je možné, predajca po dohode s kupujúcim uplatní jednu z nasledujúcich možností: výrobok vymení za nový, za iný tovar alebo poskytne zľavu z ceny, alebo kupujúcemu vráti peniaze. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním (napr. pádom výrobku, ...), používaním (najmä používaním v rozpore s návodom na použitie alebo účelom použitia, ...) alebo ošetrovaním výrobku (najmä svojpomocným alebo neautorizovaným rozoberaním, opravovaním alebo upravovaním výrobku.


Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že zásielka je viditeľne poškodená alebo zničená, je povinný bez prevzatia zásielky túto skutočnosť oznámiť doručovateľovi (pošta alebo kuriér) a ihneď kontaktovať predajcu na telefónnom čísle +421 948 951 803, alebo e-mailom na adresu obchod@exprespeciatky.sk  Predajca nenesie zodpovednosť za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom. Akékoľvek neskoršie reklamácie obsahu tovaru a fyzického porušenia tovaru nebudú akceptované.